'nzg qnzf [kd o3/g 'l qvf elyf 'l rmd ekg qct 'ks o3zs t3/g qno ]og

孟苏铁到我州开展并督导教育实践活动

时间:2014-04-09 15:32 来源:

  inz $ i/d @ ozg rbya $ ozg,'nzg qnzf [kd o3/g 'l qvf elyf 'l rmd ekg rbya 4xyd jkz ]mtf imyd jk pva hnof jld hk [n/ wmog 'czf j3y 'b\qm [kya qnzf\ozg tmy\'vzf [ld qk wczs tv 4byf t;d h3yg qng i/s qct wmed o3zs t3/g,t3of i/d tva ]ba uxy qxeg 'k/a tkyg 4k ecg ekg ]mtf tkyg iv tkyg ykeg    P;d 4k ecg izs rvs 4xjf ixy ye hkef ekg jza.

  wkeg elyf 'l rmd jkf rbya ukzf qnzf tkf rvz tv omyg enyg hxza qct 'ks izs,hkeg iv hkeg okza tkzd t3of j3zg jkz qng ukzf ikj ekt izs,4mjf 'es tkzd t3of hoa evg ixy wkj wkzg hkza q; emog i; tja i3of i;g ileg rcea jmd u3tf izs.wkeg elyf 'l rmd jkf rbya ekzd ies jczf tv qm [kya qnzf wmed t3/g 4k ecg izs,tyg 4k ecg jle tkzd    i/d tva ]ba hkj emf jkz pkzf ]/ ikg\hkj emf jkz tmf 'kyd ekzd '3za qng i/s.wlf wkeg jle tkzd i/d ixy elg 4z tva ]ba ]mtf tms ]mtf ok qx/ rcea 4k ecg ]mtf tkyg iv i/s,qno 'cya 'bs tv ekzd ies jczf tkzd ok,j3zg ]3oa wkeg h/s iv tms tms,hod rbya ]3oa ekzd ]3oa  '3za ekg uxy ]mtf tkyg iv 'mf 'mf,u3og tkzf j3zg i;g ekzd i;g '3za wos.j3zg ]3oa rxef q3od hkeg qng i/s 'ma jky q; i;g h3og q3eg tms tms,4mjf 'es rvs 4xjf ixy ye hkef ok,j3zg ]3oa jl 4xyd tv i3of j/s j/s jkf rbya ekzd '3za ]mtf tkyg iv ];d 4k ecg,rcea 4k ecg 'xj iceg ucyf wkf hka '3oa hka  ynzg,];d en ozg 4k ecg u3og i/d i3ea q; rczd.

  qno o3/g 'l qvf okys qvzf 'cys tlyg rxef wos 4k rkyf elyf 'l rmd 'ma jxd tkzd ok,j3zg ]3oa jl ukd jl [k/f i3of ]mtf qxeg uxy qxeg ies hkeg elyf 'l rmd qvs 4xjf exjf ima izs,];d jkz hxya Pog u3og i/d ]mtf hbzd ]xea Pza jl [k/f.

  j3zg ]3oa qno ]og jly qvzf qnzf\h3od wlg ivf\wvd ekd w3o\ivog olg 'kz\'nzs tnd qvz\j3od qbf tnd\pkz wof pvzs\ivg wczf ikzs\ rkys tvzf o3zs qng i/s e3z qxeg elyf 'l rmd jkf rbya w3yf ykzg tyg ekzd '3za qct wmed o3zs t3/g.i/s umz j3zg ]3oa tyg 4k ecg ekzd ies jczf jle tkzd jz.

 

 

evg rczd

ivj ik/g ovs qkf

evg rczd

hkof e;f

evg rczd

'3za 'cya ucyf wkf