Pati a shawa lam yan sharin achyin mu galo shatup hpaji san htang(Lahkong )

党的群众路线教育实践活动知识问答(二)

时间:2014-05-08 16:26 来源:德宏团结报

  7, Sharin achyin lam galo shatup na aten ahkying go gara hku hprai ton a ta?

  Htan:2013 ning lawu do ko nna hpang nhtom, ntsa hku nna lawu tsang du ahpung 2 garan, 2014 ning shata 9 hta ngut kre hkra rai na. Shong hpung ni go mungdo gaba atsang shagu hte mungdo gaba up ningtau atsang na rung dap hte teng tok gon hkang rung dap ni,ginjo nna gonhkang ai sutgan dap,hpaga magam dap,ginjo atsang dakkasu jong ni. Nambat lahkong hpung ni go mungdo gaba atsang a lawu de na rung dap hte teng tok gon rung dap ni, lawu tsang hpongchyom ni . Sharin achyin la na aten shata 3 ko nna mai grit ai.

  8,Sharin achyin galo shatup lam galo ai shaloi ladat gara ko hkan na?

  Htan: Gaja ai maga hku sharin achyin ai hpe madung shatai nna, shut hpyit ai hpe daru ai hte tinnang hkrai hpyit la, teng man ai ai hpe tsun , garan nna sharin matsun, woion ningbo ni hku nn woi sharin rai na.

  9, Shawa masha a mu htam atsam sharot la na “Maga 4 na atsam”a lachyum go nhpa re?

  Htan:Jep sumru yu, bungli masa nan chye na n-gun atsam rong,logadat hpaji hku nna hparan, gumrong gumtsa hku nna dodan na atsam rong,hpai shai ai lam hparan kau na atsam rong ra, shawa masha hpe hko ndau, shawa masha hpe woi zahpo re n-gun astam rong .

  10, Sharin achyin lam galo shatup sa wa ai hta magra gaja ra ai go gara ra re ta?

  Htan:Langai go sharin achyin, myit lu lam madat mara la,.Lanhkong go ra rong ai manghkang hpe la shapro ton nna, shada daru sharin hkat.Masum go Sharai jahtuk galo shatup nna, htung tara  dodan ton rai na.

  11, Ginjo pati a shawa lam yan sharin achyin galo shatup mu nambat langai hpung ni a ginchyum hpong hte nambat lanhkong hpung ni bai hpang ai zuphpong go galoi hpo na?

  Htan:2014 ning shata 1 nhtoi 20 ya ko nna 21 ya shani Bekyin ko hpo hpong sai.

Grau lo

JINGHPO LAIKA

Grau lo

Shiga masa

Grau lo

Jinghpo hpaji