Pati a shawa lam yan sharin achyin galo shatup mu hpaji san htan(5)

党的群众路线教育实践活动知识问答(五)

时间:2014-05-08 16:29 来源:德宏团结报

  19,Nambat lahkong hpung ni a sharin achyin galo shatup mu lit a lajin lam hpe gara hku magara gaja na?

  Htan: Pati a nambat 18, ningdo 18 nambat 3 lang hkrumra zuphpong hte dinghkung mu madu Si Jin Hpyin a mungga ahkyak ni hpe kangka ai hte sharin la nhtom, “Jamna yo, bu hpun jahkrak, hgashin jasan, ana tsi kau”Nga ai lajin lam ko hkan nna, tara shaja, ladat gaja la shapro, asat tara shaja, ahkyak myit mang masa hte shabung yu, pati a asat tara, shawa masha a myit lu lam ni hte shabung yu rai,“Jamna yo ai zon shara magup yo yu”,myit jasat ra gadon ai“ Mohpyi”hpe lai kau, “Ron lai 4”jahten shaza hkra ai lam tsepkop shamyit kau rai, matsat shabat re aron alai ni gashin gamun jasan kau nhtom, shawa masha a mu lam hpe ahkyak shatai rai nna, myit jasat lam grau tso ai madang de shalung dat rai na.

  20,Nambat lahkong hpung sharin achyin galo shatup ai hta, laksan re sharin achyin lam hpe gara hku woi galo sa wa na?

  Htan: Sharin achyin na yo shada lam shong do masta da na, sharin lom na masha, sharin na aten ahkying, sharin na lachyum madung hte sharin ai htom na yi-ngam nsi ni “Mu lam 4 jahkrum da”ra nga ai. Madung hpe ton, shawa masha a myit lu lam, laksan hku nna woion ganbu ni rau jom sharin achyin la rai na. Pati rapdo(Pati hpung)ni grit htum laksan zuphpong galang jom hpong ra ai, pati lakying ni grit htum laksan sharin achyin hpong galang jom galo ra ai, rung dap ni grit htum pati hpung masha ni rau jom gahkyin nhtom sharin hpong galo ra ai.

Grau lo

JINGHPO LAIKA

Grau lo

Shiga masa

Grau lo

Jinghpo hpaji