Dang e shiwa qokat dvira mvoqshit amu myidvu paqzhvi(5)

党的群众路线教育实践活动知识问答(5)

时间:2014-04-10 09:19 来源:德宏团结报

  19.Ishu ngvu e dvira mvoqshit amu ma dai dvo e qo zho ang kasu se ra qo?

  Dvu:Dang e 18da、18cik 3da zuppong eq Xiq Jinpyin zhvungzui zau azhung zhung e midung dangdai lazhvum ri lago chang chung gvut zhe mu, “Myoqzham lago wu、mebu lago wut、gungdu lago chi、no lago ya”ga e dvira yoq chang lui, tan e gangve chung、tan e byengya chung、tan e tung dvira chung gvut mu lui, dvira dangming myitsam qo、Dang e zhvum dvira Dang e tung dvira、mingbyu wui e myitdang、 myishut qo toq mira mangkoq ri jvop byvam ra hi awang ma gvut mu, “Dvira imyit ma bo, Dang e tung dvira lago chung, mingbyu ri imyit ma gvat siri kokam           zhvoiyung isam ri shibyvo shion “Myilvum myoqzham” chung mu, imyit kau ma “Gai”sai lvoqlvuq,   “Myishut byvaq e qo”mira mang- koq mira mangkoq jvop byvam gvut, pui lvup  gvo byvam doqdan imyit bo, suwun wui ganbu bve、Dangyen bve mingbyu ri muge zui byi imyit zhe bo,  Dang eq mingbyu loqcoq zhe coq ging gvut ra dut le.”

  20.Ishu ngvu e dvira mvoqshit amu  zui qo ma loqsang muzo kasu shuipom shui mvoq ra qo?

  Dvu:Ge chung e mvoq ra haphen misat toq dvo gvut, mvoq ra byu、mvoq ra aqing、mvoq ra e lazhvum eq mvoq ra loqzo “4qo gvut zhe”.Mingbyu ri muzui byi qo、shiwa wukoq qo gi  nvikbo suwun ganbu wui loqsang muzo shuipom mu mvoq ra le. Dang wapdoq(Dangpung) shaushau lada ladam zhvungzui pung mvoq ra zuppong pong ra le, Dangpung zhibu shaushau lada ladam loqsang muzo mvoq ra zuppong pong ra le, rungwap shaushau lada ladam Dangyen zupzing mvoq ra zuppong pong ra le. (Puqsu nvik  Mugvai eq Zikung Nandvong)

Zhe myo

ZAIWA MYING

Zhe myo

QANGLU SIK

Zhe myo

LOGIDAT PAQZHI