Layang mirop hui zhang ma e mingbyu e zoshuq mangkoq piran ge qo gi aqak midung wunwo gvut ge ra le

把解决好灾区民生问题作为首要任务

时间:2014-06-06 09:03 来源:德宏团结报

  Yvumsing wap lusik Ming Dang wapdoq mudve zau、ming up zau Li Jihen gi Yinjang “5·30”layang mirop qi muzo gvut ge ra 10qo dai shit dvo ra, 5qap 30nyi myin ri, ming asuya Dang pung byu、Lyu Pyin eq ming、mau nvikbo wui laha mirop hui zhang ma e mirop qi muzo ri dum samlik、dum sai pyai dvo、dum ap qo、dum gvut zhe wu gvut agvo.

  Nganvung mau Dang asuya wapdoq nvikbo wui Wang Jinqang、Gung Jinzhin、Ho Ruli、Lyu Wusan、Chen Deqjin、Jang Jen、Wang Myinshan、Kung Lagam、Ma Wun、Dvau Shaurui zuppong ma bilom agvo.

  Lyu Pyin daishit dvo ra, xida le e layang nun gi ida nun e bvuqcuq lvum mu, ada da nun tang myo lui, layang eq lvoqten lvoqpyoq zhiwo gvo, ahap myang e zhang myo mu lui, mirop qi muzo zui yak zhang gvo dik be, haumu mirop qi muzo aqak midung wunwo gvut ge ra le.Haumu lui, mirop qi muzo aqak midung gvut ge mu lui, qokang mo mai tuqbang girum wum-o yu zving lui, logidat dong mai qi chung, mirop hui zhang ma e mingbyu wui ri zang myangzo、      izhvam myang shuq、nyi zhang wo、no myang ya gvut maqkam zui ge byi zhe ra le, haumai ngvutzhang mirop gan zhe nyvum shoq wo  zui zhe shoq ga dai shit dvo ra.

 

Zhe myo

ZAIWA MYING

Zhe myo

QANGLU SIK

Zhe myo

LOGIDAT PAQZHI