Wang Jinqang mau wo yo ma layang nun zhang Lungdong wa ma zhe lo be

王俊强龚敬政冒雨深入龙洞村察看灾情

时间:2014-06-06 09:06 来源:德宏团结报

5qap 31nyi ri, mau Dang wapdoq nvikbo Wang Jinqang, mau up zau Gung Jinzhin Yinjang layang mirop hui zhang wakau mingbyu yvum ma zhe lo mu, mirop hui muzo lo kat zhepcha wu agvo.Datbung xigi Wang Jinqang eq Gung Jinzhin mauwo yoq ma Lungdung wa ma mirop hui muzo lo kat zhepcha wu nyi agvo.
Zhe myo

ZAIWA MYING

Zhe myo

QANGLU SIK

Zhe myo

LOGIDAT PAQZHI