Yangbyin layang mirop hui e mingbyu wui eq mirop qi bang ri lo huinyo e kun mingbyu wui wuiyak e qo lago yvang piran byi gveq ga ra

杨斌看望慰问受灾群众和救援人员时要求 切实解决受灾群众生活困难

时间:2014-06-06 09:18 来源:德宏团结报

Yangbyin mingbyu wui ri kama tot nyi dvo e qo qom myi nyi ra

    Yvumsing wap lusik Sen suya wapdoq fu myishu zhang Yangbyin, xi jiro Yinjang layang nun zhiwo ma yvang zhe jo lo lui mingbyu wui eq mirop qi bang ri lago lo kat huinyo ra.

    Lvomo 5qap 31nyi ri, Yang- byin Yingjang layang nun zhiwo mirop amu shit wapdoq ma zhe e ri loqmu kisu ngvut e lvom shitjvo gvo e lago jo wu ra, xi mai, nga- nvung mau layang zhepcha mu ka- jvo gvut dvo e、 layang myo zhiwo kawo wo ma ngvut le bve aqo qo lago sai myi se yu ra.Yangbyin gi, mirop hui dvo e mingbyu wui ri lago tep gvut gveq, layang nun paq- zhvi、layang nun zhang kisu son sidiq ra paqzhvi qom daijvo mvoq- jvo byi le, xi da le layang mirop kimyvo hui kimyo sum e bve lago qom shom gva mizving yu le gvut lui lago qom gvut gveq ga dai ra.
    Lvomo 6qap 1nyi ri, Yang-   byin layang zo anun lo nyi gu e Kachang zhin Dinglin zhai wa ma, mirop hui e mingbyu wui eq mirop qi nyi bang ri tuqtuq lo so hui ra. Xi wa bang ri layang ma zvomra bi zang batpu be, yvum byoq leng e ri bo be.Yvang gi, mirop tunghui e mingbyu wui ri qom tuq girum byi  e ze lago wuiwui za qom myvo byi gveq, xi mai, myo wui bang ri gi   lason myo myvo byi gvilvang ara, mingbyu wui e ze lago qom  migum ge byi gveq ga dai ra.
Zhe myo

ZAIWA MYING

Zhe myo

QANGLU SIK

Zhe myo

LOGIDAT PAQZHI